موسسه حقوقی سبز

"مشکلات حقوقی خویش را از من بپرس"

 

  • 021-66415925
  • 0919-5733320
  •  

موسسه حقوقی سبز

امور حقوقی
امور کیفری
امور خانوادگی
امور دیوان عدالت اداری
قبل
بعدی

سوالات خویش را از من بپرس؟

منظور از دعاوی حقوقی آن است کسی بخواهد، مطالبه مال وجه یا امتیازی را از کسی مطالبه نماید، که برایش جنبه ارزش مالی دارد.مثل: پول ملک یا امتیازی که جنبه مالی داشته باشد. که تمام موارد و خواسته ی خویش را به شکل یک دادخواست که فرم مخصوصی است تقدیم دادگاه نماید. شامل عناوین زیر می باشد:

مشاوره در امور دعاوی کیفری

منظور از دعاوی کیفری آن است، کسی که در خصوص حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی مرتکب جرم و یا انجام فعل و یا ترک فعل شده باشد که به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی برای آن عمل جرم و مجازاتی تعیین شده باشد. حتما باید توجه داشته باشید اگر بخواهیم از کسی شکایت کنیم شما به عنوان شاکی و طرف مقابل شما مشتکی عنه از طریق تنظیم شکواییه در سامانه خدمات الکترونیکی قضایی با الصاق ضمایم به شکوائیه اقدام نماییم.

دعاوی خانواده

منظور از  دعاوی خانوادگی آن است که اگر ذوجین به صورت توافقی و کدخدا منشی نتوانند مشکلات زندگی مشترک خویش را حل و فصل نمایند و در این خصوص برای یکی از طرفین در شرایط عسر و حرج و ناسازگاری قرار میگیرند در این موقع برای جلوگیری از تنش و بحران بیشتر مسائل و مشکلات حقوقی زوجین در این شرایط از طریق شورای حل اختلاف . یا دادگاه خانواده مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. که حتما موضوع و خواسته خویش را در قالب دادخواست باید مطرح نمایید.

دعاوی دیوان عدالت اداری کشور

به موجب ماده 1 و ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که حق کسی ضایع شده باشد می تواند شکایت و تظلمات خویش را از طریق این ارگان و نهاد قضایی پیگیری نماید صلاحیت رسیدگی دیوان نیز به موجب ماده 10 آن تایین گردیده است و این دیوان در کل کشور تنها در تهران متمرکز شده است.